hardangerbrua

SIVA – Selskapet for industrivekst

SIVA er eit statsføretak, eigd av Nærings- og fiskeridepartementet. Hovudkontoret ligg i Trondheim der det er 50 tilsette. SIVA forvaltar det statlege verkemiddelapparat til innovasjon og næringsutviklig gjennom eit tett samarbeid med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.  SIVA bidreg med rådgjeving, samlokalisering og nettverksbygging.  I distrikta skjer dette i næringshagar og i sentrale strok i inkubatorar. SIVA deltek også med statleg finansiering av næringsbygg.
 
Sjå elles på desse heimesidene:
SIVA
Næringshagene i Norge
 
Kontakt oss
Sjusetevegen 27
5610 Øystese
Tlf:     900 70 848
Følg oss
 

 
Kontakt oss
Sjusetevegen 27
5610 Øystese
Tlf:     900 70 848