sp%c3%b8rjeundes%c3%b8king2

Spørjeundersøking koronakrisa

Til næringsdrivande i Eidfjord og Kvam
Kommunane i Kvam og Eidfjord med Næringshagen i Hardanger som samarbeidspart,
arbeider for å få oversikt over utfordringar i næringslivet, deg som er eller vil verta råka av krise som følgje av koronaviruset.
 
Målsetjing er å kunna koma med meir spissa informasjon og eventuelt målretta tiltak tilpassa verksemdene sine behov lokalt.
 
Svara dine i denne undersøkinga utgjer ein viktig del av faktagrunnlaget for kommunen din
og Næringshagen i Hardanger i det vidare arbeidet med å gje støtte gjennom denne situasjonen.
 
Vi set stor pris på om du vil svara på undersøkinga vår.
Det tek 4-5 minutt å svara. Alle svara vert handsama konfidensielt.
 
Svarfrist: Så snart som mogleg.
 
Link til underundersøking
 
 
Takk for hjelpa!