prosjektleiing

Kurs i PROSJEKTLEIING

Næringshagen i Hardanger arrangerer saman med BI, kurs i Prosjektleiing
  • Grunnleggjande prosjektforståing
  • Prosjektplanlegging
  • Leiing og styring av prosjekt
  • Økonomistyring i prosjekt         

2 dagars kurs 
Måndag 6. og tysdag 7. november 2017
, Thon hotel Sandven Norheimsund
Pris inklusiv lunsj og kaffi/frukt:
Medlemsbedrifter          9800.-
Andre                          12800.-
Påmelding snarast, eller innan 4. oktober -17
Marita Gjerde, Mob: 91 81 74 40, nih@hardangerhagen.no

​Meld deg på i dag, ei god investering i di framtid!

Førelesar Tore Aalberg BI:
- Har vore prosjektleiar for ei rekkje prosjekt,
og arbeider som rådgjevar for oppbygging av
prosjektleiingssystem og med prosjektstøtte.
Underviser i prosjektleiing ved Handelshøgskulen 

BI og andre høgskular -

​Utfyllande informasjon om kursinnhald.
Prosjektseminarer for Næringshagen i Hardanger - Prosjektledelse som veien til økt lønnsomhet og smartere måter å jobbe på.
 De fleste blir i dag involvert i prosjekter som en del av sitt daglige virke. Prosjektarbeidsformen blir mer og mer benyttet som verktøy både internt i virksomheter og eksternt i forhold til oppdrag mot bedriftens kunder m.m.
 Samtidig ser vi at mange virksomheter arbeider tungt i prosjekter, og at mange prosjekter ikke lykkes slik vi hadde forventet. Mange prosjekter «lider» under at de er mangelfullt forankret, har uklare mandater, mangler overordnet styring. Bruken av prosjektresultater blir i mange tilfeller ikke, eller dårlig, implementert i organisasjonen, noe som kan skyldes manglende prioritering og fokus fra den overordnede ledelsen i virksomheten.
 Videre at mange prosjekter har tilfeldig eller mangelfulle prosesser i bl.a. utvelgelse av prosjektleder og andre sentrale ressurser knyttet til prosjektet. Resultatet blir gjerne dårlig kvalitet på resultatet, tap av lønnsomhet, frustrasjon internt og i forhold ti kunder med mer.
 Gjennom 4 hovedtema som hver har en varighet på 4 timer gir vi deg som leder og medarbeider økt forståelse og konkrete tips til å forbedre bedriftens prosjektarbeid. Dette for å oppnå bedrede resultater i prosjektet isolert sett, og for virksomheten totalt sett.
 
Dag 1 del 1 – Grunnleggende prosjektforståelse
 Det er gjennom den grunnleggende forståelsen av hva et prosjekt er at nøkkelen til å lykkes ligger.
 Seminaret har følgende fokus:
·       God overordnet forståelse av prosjektet som arbeidsform og utviklingsverktøy
Dette i forhold til å kunne initiere gode prosjekter – definere formål, rammer og mål for prosjekter – følge opp prosjekter i styringsgrupper og overordnet lede implementering av prosjektresultater Videre at det er i planleggings – og utviklingsfasen at suksessen skapes.
 
Dag 1 del 2 – Prosjektplanlegging
 Det er gjennom god overordnet planlegging og analyse man sikrer kvalitet og suksess i gjennomføring. Dataverktøy er vel og bra, men i de fleste sammenhenger er dette en øvelse i detaljfokusering som gjør at man “ikke ser skogen på grunn av alle trærne”.
 Derfor retter vi fokus mot:
·       Å gi en forståelse i forhold til oppbygging, utvikling og gjennomføring av ulike typer prosjekter.
·       Å gi en innføring i praktiske arbeidsformer og arbeidsverktøy for utøvelsen av godt prosjektarbeid.

Innholdet blir:
·       Overordnet prosjektplanlegging / overordnet organisering av prosjekter
·       Prosjektets omgivelser og interessenter (suksess og risikofaktorer)
·       Forprosjekt / del prosjekt
·       Milepælplanlegging 
 
Dag 2 del 1 – Ledelse og styring av prosjekter
 God daglig ledelse av prosjekter er kritisk viktig. En situasjon hvor prosjektleder driver et styrings - og kontrollregime med manglende fokus på helhetlig og god prosjektgjennomføring gir sjelden suksess. Hvordan effektivt styre og følge opp prosjektet mest mulig effektivt og enkelt, og hvordan lede fremfor å administrere.
 
Innholdet blir:
·       Operativ ledelse av prosjekter
·       Detaljplanlegging og detaljorganisering av prosjekter
·       Prosjektoppfølging og prosjektstyring
·        Kvalitetssikring av prosjekter

Dag 2 del 2 – Økonomistyring i prosjekter
 Økonomistyringen i prosjekter er ofte mangelfull, og prosjektregnskaper blir ofte oppstillinger som er lite egnet til styring og beslutninger.
 Hvordan legge opp effektive og gode rutiner for økonomistyring i prosjekter? Hvordan stille de riktige krav til ekstern leverandør av økonomitjenester? Hvordan effektivt beregne og planlegge ressursbruken i et prosjekt?
 
Innholdet blir:
 ·       Litt om økonomistyring
·       Prosjektanalyse
·       Lønnsomhetsvurdering
·       Kostnadsstyring i prosjekter
·       Tilbud og kalkulering av prosjekter
·       Likviditetsstyring i prosjekter