Hardangerbrua

Kurs «Sann forteljarglede» Eidfjord

Skjemaet er tiltenkt dei som deltok på kurs «Sann forteljarglede» i Eidfjord 2. - 3. juni 2020.
Det er fint om så mange som mogleg av deltakarane fyller ut dette evalueringsskjemaet. Tilbakemeldingar er nyttige for oss med tanke på framtidige arrangement.
Svara på e-posten er anonyme.
Takk for at du tek deg tid til å svare.
Kva synest du om følgande? 1 = svært dårleg, 6 = svært godt
Fagleg innhald
1
2
3
4
5
6
Presentasjon
1
2
3
4
5
6
Utbytte for meg
1
2
3
4
5
6
Praktisk gjennomføring
1
2
3
4
5
6
Servering
1
2
3
4
5
6

Kor tilfreds er du med følgande? 1 = svært dårleg, 6 = svært godt
Informasjon om kurset
1
2
3
4
5
6
Påmelding til kurset
1
2
3
4
5
6
Stadfesting på at du fekk plass
1
2
3
4
5
6
Møtelokala
1
2
3
4
5
6
Forelesar Britt Dalland v/Fjord Norge
1
2
3
4
5
6
Forelesar Tommy Sørbø
1
2
3
4
5
6
Kurshaldarar Hedvig Garshol og Gerald Pettersen
1
2
3
4
5
6

Kommentarar

Forslag til tema på neste samling